Vedtægter for Foreningen Operation Julegave

§1 Formål

Stk. 1 Foreningen Operation Julegaves formål er, at hjælpe trængte og udsatte familier i Nordjylland. Ved et årligt arrangement den første lørdag i december hver år, inviteres disse familier til at vælge gratis mellem indsamlede nye og brugte genstande, som forældrene kan anvende som julegaver til deres børn.


§2 Hjemsted

Stk. 1 Foreningen Operation Julegave har hjemsted i Aalborg kommune i tilknytning til Aalborg MenighedsCenter.


§3 Medlemmer

Stk. 1 Alle der kan tilslutte sig foreningens formål og værdier, kan optages som medlem af foreningen.


§4 Eksklusion

Stk. 1 Bestyrelsen har myndigheden til at ekskludere et medlem af foreningen. Eksklusion for overtrædelse af foreningens vedtægter, formål og/eller værdier kan foretages ved flertalsafgørelse.


§5 Kontingent

Stk. 1 Alle medlemmer af foreningen er forpligtiget til årligt at betale af det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 2 Ved manglende indbetaling udover 3 måneder efter betalingsfrist, slettes man automatisk som medlem af foreningen.

Stk. 3 Bestyrelsen kan fastsætte særlige kontingentsatser, fx Husstandsmedlemsskab, hvis dette ønskes.


§6 Generalforsamling

Stk. 1 Foreningen skal indkalde til én årlig generalforsamling, varslet minimum 14 dage i forvejen med oplysning om dato, sted og tidspunkt for den ordinære generalforsamling.
Medlemmerne varsles via foreningens Facebookside, hjemmeside og direkte via E-mail.

Stk. 2 Alle medlemmer med gyldigt betalt kontingent har stemmeret ved foreningens generalforsamlinger.

Stk. 3 Alle medlemmer over 18 år kan opstille til bestyrelsesvalg.

Stk. 4 Generalforsamlingen afvikles efter fast dagsorden:

  • 1.Valg af dirigent
  • 2.Valg af referent
  • 3.Formandens beretning til godkendelse
  • 4.Godkendelse af regnskab
  • 5.Fastsættelse af kontingent
  • 6.Valg af bestyrelse
  • 7.Valg af revisor
  • 8.Diskussion af indkomne forslag
  • 9.Eventuelt

Stk. 5. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud.

Stk. 6 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af et flertal af bestyrelsen eller ved 2/3-deles flertal blandt medlemmerne. Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger følger samme princip som ved indkaldelse til ordinære generalforsamlinger, stk. 1-5. Dog kan dagsordenens punkt 3-6 ses bort fra, hvis ikke der er nødvendighed for disse.


§7 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen er overstået.

Stk. 2 Bestyrelsen skal bestå af minimum 3, maksimum 5 personer. Hertil kan tilføjes optil 2 suppleanter. Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems udtræden eller forhindring i deltagelse af bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmedlemmer der er forhindrede i deltagelse af et indkaldt bestyrelsesmøde, er selv ansvarlig for at træffe aftale med en suppleant om stedfortrædelse.

Stk. 3 Et af bestyrelsesposterne forbeholdes et af Aalborg MenighedsCenters (AMC) ledelses medlemmer. Hvem afgøres internt af AMCs ledelse. Denne besætter en post som menigt medlem af bestyrelsen.

Stk. 4 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen kan beslutte forskudte valgperioder, så nogle af bestyrelsens medlemmer er på valg det ene år og de andre det følgende år.


§8 Økonomi

Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2 Foreningens regnskab godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig for der ved hvert regnskabsårs afslutning udarbejdes et årsregnskab, som revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 4 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere medlem i forening. Der kan meddeles prokura.

Stk. 5 Eventuelt overskud tilfalder foreningen og dens aktiviteter.


§9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3-deles flertal af fremmødte medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamling med mindst 2 ugers mellemrum, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


§10 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3-deles flertal af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål af tilsvarende karakter der kan udpeges af bestyrelsen, men godkendes af generalforsamlingen.